محاسبات رياضي و فني در باربرداري :

آنجام عمليات ايمن باربرداري و شيوه‌هاي درست بستن بار بدون آگاهي نسبت به اصول اوليه‌ي رياضي و محاسبات فني امکان‌پذير نيست. به‌عبارت‌ديگر، قوانين و مقررات ريگري و جابه‌جايي بار نشأت‌گرفته از اصول رياضيات و فيزيک است. تمام افراد درگير در عمليات باربرداري شامل ناظر عمليات، راننده و ريگر بايد قادر به انجام محاسبات مربوط به اين حرفه باشند. امروزه شرکت‌هاي بزرگ متولي جابه‌جايي بار علاوه بر استفاده از اصول رياضيات، از نرم‌افزارهاي هوشمند نيز براي برنامه‌ريزي ايمن عمليات باربرداري استفاده مي‌كنند. در عمليات باربرداري هيچ‌گاه نبايد به حدس‌وگمان اعتماد نمود. حتّي اگر اين حدس‌ و گمان به‌واقعيت نزديک باشد. چه‌بسا حوادثي که به‌دليل انجام‌ندادن محاسبات اوليه، صرفاً با تکيه به حدس‌وگمان منجر به آسيب‌هاي شديد انساني و تجهيزاتي گرديده است. در اين بخش اصول اوليه‌ي محاسباتي در زمينه‌ي روش‌هاي مختلف بستن و جابه‌جايي بار به تفصيل مورد بررسي قرار مي‌گيرد. به‌طورکلي براي انجام يک عمليات باربرداري ايمن، افراد مرتبط با اين عمليات بايد اطلاعات زير را به‌طور جامع و کامل بدانند: – شناسايي و کنترل خطرات موجود در عمليات باربرداري – وزن باري که جابه‌جا مي‌شود. (هرگز وزن بار را حدس نزنيد) – تعيين ظرفيت تجهيزات مورداستفاده در جابه‌جايي بار – مرکز گرانش بار – چگونگي بستن بار – چگونگي کنترل بار تا فرود در محل موردنظر ذکر اين‌ نکته ضروري است که تعيين وزن بار پيش‌از عمليات باربرداري يکي از مهم‌ترين عوامل پيش‌گيري از بروز حادثه در عمليات جابه‌جايي بار است. براي به‌ دست‌آوردن وزن بار از روش‌هاي زير استفاده مي‌ شود: روش اول: مشاهده‌ي وزن بار که روي جعبه يا خود بار توسط سازنده نوشته شده است. بايد دقت شود که وزن نوشته‌شده، وزن خالص بار است يا وزن بار به‌همراه تجهيزات و متعلقات آن . درصورت عدم‌ برآورد صحيح وزن بار مطمئناً در انتخاب نوع وسايل، روش بستن بار و حتي انتخاب نوع و تناژ جرثقيل دچار اشتباه خواهيد شد و عمليات ايمني نخواهيد داشت. روش دوم: به‌دست‌آوردن وزن بار با مراجعه به برگه‌ها و اسناد مربوط به بار (Packing List) که توسط سازنده ارائه مي‌شود. روش سوم: در صورتي‌که بار هنوز روي کفي تريلي يا کاميون قرار دارد به‌کمک باسکول مي‌توان وزن دقيق بار را تعيين نمود. روش چهارم: به‌دست‌آوردن وزن بار به‌صورت تخميني بااستفاده از جداول وزني مواد

منبع phqcrane

اجاره جرثقیل

اجاره جرثقیل یویفی

اجاره جرثقیل تهران

اجاره جرثقیل حومه