شناخت جرثقیل موبایل . اجاره جرثقیل موبایل

تعریف جرثقیل موبایل

۱-۱- جرثقیل خزنده (Crawler – mounted)
جرثقیل موبایلی است که حرکت آن توسط محرک خزنده یا زنجیری صورت می گیرد. در اصطلاح آمریکایی جرثقیل های کاتر پیلار نامیده می شود.
۱- جرثقیل خزنده با بازو مشبک یا خرپایی – با سازه چرخنده
 ۳- جرثقیل با بوم مشبک
-۱- جرثقیل موبایل دارای چرخ:
جرثقیل متحرک که برای حرکت دارای چرخ می باشد.
 ۴- جرثقیل موبایل با بوم کشویی یا باز شونده-جهت جابجایی بار در محیط نا هموار
 ۵- جرثقیل موبایل که دارای بوم هیدرولیکی می باشد.
۱- جرثقیل های خاص:
جرثقیل های موبایل خاص که با وسایل خاص تجهیز شده اند و فاقد زنجیر و چرخ می باشند.

۲- سازه ها

۱-۲- سازه چرخشی بالا (Slewing Upper Structure) جرثقیل موبایلی است که تمام سازه بالایی همراه با متعلقات آن می چرخند.
۲-۲ بازوی چرخنده:
جرثقیل موبایلی که دارای سازه نمی باشد و بازوی آن بر روی ارابه قرار دارد.
۳-۲- جرثقیل موبایل مفصل دار:
جرثقیل موبایلی که دارای دو محور می باشد – یکی از مفصل ها برای چرخش افقی بازو می باشد.
۴-۲- جرثقیل بدون بازوی چرخشی:
چرثقیل موبایلی است که می تواند دارای سازه باشد یا فاقد سازه باشد و بازوی آن
فا قد چرخش می باشد و بر روی ارابه قرار دارد.
اجاره جرثقیل یوسفی
اجاره جرثقیل موبایل یوسفی
منبع وبلاگ زیبای آقای علی عزیز از یزد