اجاره جرثقیل ۷ تنی

اجاره جرثقیل ۷ تنی، جرثقیل یوسفی بار ارائه این نوع این نوع جرثقیل ها ، می توانند تا ظرفیت ۷ تن ، معادل ۷۰۰۰ کیلوگرم را جابجا کنند یا حمل کنند ، به دلیل فراوانی و پهنای محصول ، در این محدوده و وزن بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. ظرفیت بلند کردن ۵ تن بار یا کالا و توانایی قرار دادن بر روی خود و انتقال به مقصد را دارد.

این نوع جرثقیل ها تفاوت زیادی با جرثقیل های ۵ تنی و ۱۰ تنی ندارند .