اجاره جرثقیل ۳۰ تنی، جرثقیل یوسفی بار ارائه این نوع این نوع جرثقیل ها ، می توانند تا ظرفیت ۳۰ تن ، معادل ۳۰۰۰۰ کیلوگرم را جابجا کنند یا حمل کنند ، به دلیل فراوانی و پهنای محصول ، در این محدوده و وزن بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. ظرفیت بلند کردن ۳۰تن بار یا کالا و توانایی قرار دادن بر روی خود و انتقال به مقصد را دارد.

در پروژه های برج سازی و ساختمانی طبقاتی ، شما نیاز به استفاده از انواع مختلف جرثقیل های سنگین دارید که در این میان جرثقیل های ۳۰ تنی از جرثقیل های متداول استفاده می شوند. جرثقیل یوسفی دارای جرثقیل ۳۰ تنی آماده و قابل تعمیر در تمام نقاط تهران است.